پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (سوالات فصل کنترل هم روندی درس پایگاه داده پیشرفته) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 34 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
26

کدام یک جز مزایای همروندی می باشد؟

    الف)بهره بری cpu

    ب)افزایش throughput

    ج)کاهش زمان پاسخ

    د)هر سه

27

هم روندی در پایگاه داده سبب کدام یک از مشکلات زیر نمیشود؟

    الف)propagating update problem

    ب)inconsistency analyse problem

    ج)the last update problem

    د)the uncommitted dependence problem

28

دو تراکنش T1,T2 را که همروند اجرا میشوند را در نظر بگیرید

           T1                                  T2

        Read A

                                             Read(A)

                                             A=A-20

                                             Write(A)

                                             Read(B)

                                             B=B+20

                                             Write(B)

                                             Commit

       Read(B)

       Read©

       Display(A+B+C)

با فرض آنکه مقادیر اولیه A=60,B=70,C=80 را داشته باشیم پس از اجرای هم روند T1,T2 به شکل نشان داده شده خروجی چه خواهد بود؟

     الف)230

     ب)220

     ج)210

     د)200

29

کدام مورد باید در یک زمانبندی همروند حتما در نظر گرفته شود؟

     الف)شروع باید با تراکنش حجیم تر باشد

     ب)زمانبند با هر تراکنشی که شروع می شود باید با همان نیز پایان یابد

     ج)ترتیب ظهور دستورالعملها در زمانبند باید رعایت شود

     د)دارای خاصیت سریال پذیری باشد

30

اگر که n تا تراکنش داشته باشیم چه تعداد زمانبند ترتیبی خواهیم داشت؟

     الف)(n-1)!

     ب)2n!

     ج)n!-1

     د)n!

31

تعداد زمانبند های غیر ترتیبی از n تراکنش چه تعداد است؟

     الف)n!

     ب)بیشمار

     ج)2n

     د)3n

32

اگر که I1,I2 دو دستورالعمل از دو تراکنش متفاوت باشند که در  زمانبند هم روند وجود دارند کدام یک از حالت های زیر جابه جا پذیر (swappable) هستند؟

     الف)read(a),write(a)

     ب)read(a),read(a)

     ج)write(a),write(a)

     د)write(a),read(a)

33

در زمانبند همروند زیر کدام مورد صحیح نمیباشد؟

          T0                                         T1

   Read(A)

   A=A-50

                                                  Read(A)

                                                  Temp=A*0.1

                                                  A=A-temp

                                                  Write(A)

                                                  Read(B)

   Write(A)

   Read(B)

   B=B+50

   Write(B)

                                                   B=B+temp

                                                   Write(B)

     الف)view serializeable نیست

     ب)اگر A=1000,B=2000 فرض شود پس از اجرا A+B برابر 3050 خواهد  

         بود

     ج)معادل conflict با زمانبند سریال T0T1 نمی باشد

     د)معادل conflict با زمانبند T1T0 می باشد

34

کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

     الف)هر زمانبند serializeable یک زمانبند conflict serializeable است.

     ب)هر زمانبند  view serializeable یک زمانبند conflict serializeable               

         است.

     ج)هر زمانبند conflict serializeable یک زمانبند view serializeable است

     د)هر زمانبند serializeable یک زمانبند view serializeable است.