پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (خواص دارویی) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 1074 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
101 موارد و عوارض مصرف اووسیز(لوونورژسترول) (Levonorgestrel) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اووسیز(لوونورژسترول) چیست؟
102 موارد و عوارض مصرف لیدوکائین (Lidocaine HCl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لیدوکائین چیست؟
103 موارد و عوارض مصرف لیزینوپریل (Lisinopril) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لیزینوپریل چیست؟
104 موارد و عوارض مصرف مگلومین کامپاند (Meglumine Comopund) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی مگلومین کامپاند چیست؟
105 موارد و عوارض مصرف منوگون (منوتروپین) (Menotropins (HMG)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی منوگون (منوتروپین) چیست؟
106 موارد و عوارض مصرف پنتاسا (Mesalazine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پنتاسا چیست؟
107 موارد و عوارض مصرف متفورمین (Metformin HCl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی متفورمین چیست؟
108 موارد و عوارض مصرف ریتالین (Methylphenidate HCl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ریتالین چیست؟
109 موارد و عوارض مصرف لونیتن (Minoxidil) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لونیتن چیست؟
110 موارد و عوارض مصرف نالوکسان (Naloxon HCl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی نالوکسان چیست؟
111 موارد و عوارض مصرف نیتروگلیسرین (Nitroglycerin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی نیتروگلیسرین چیست؟
112 موارد و عوارض مصرف اسنو تیرز (Polyvinyl alcohol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اسنو تیرز چیست؟
113 موارد و عوارض مصرف کروئون (پانکراتین) (Pancreatin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کروئون (پانکراتین) چیست؟
114 موارد و عوارض مصرف پنتوپرازول (Pantoprazole) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پنتوپرازول چیست؟
115 موارد و عوارض مصرف نیفیدپین (Nifedipine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی نیفیدپین چیست؟
116 موارد و عوارض مصرف ممانتین (Memantine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ممانتین چیست؟
117 موارد و عوارض مصرف مروپنم (Meropenem) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی مروپنم چیست؟
118 موارد و عوارض مصرف اتوسپورین (Polymyxin-NH) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اتوسپورین چیست؟
119 موارد و عوارض مصرف سیفرول (پرامیپکسول) (Pramipexole Hcl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیفرول (پرامیپکسول) چیست؟
120 موارد و عوارض مصرف لیسکانتین (پریمیدون) (Primidone) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لیسکانتین (پریمیدون) چیست؟
121 موارد و عوارض مصرف فرتیژست (پروژسترون) (Progesterone) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فرتیژست (پروژسترون) چیست؟
122 موارد و عوارض مصرف آنزاتاکس (ابتاکسل) (Paclitaxel) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آنزاتاکس (ابتاکسل) چیست؟
123 موارد و عوارض مصرف متوترکسات (ابترکس) (Methotrexate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی متوترکسات (ابترکس) چیست؟
124 موارد و عوارض مصرف یوتیروکس (Levothyroxine Sodium) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی یوتیروکس چیست؟
125 موارد و عوارض مصرف مستینون (Pyridostigmine Bromide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی مستینون چیست؟