پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (ساختمان داده ها) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 27 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.
برای مشاهده ی عکس های مرتبط با کلیدواژه ، اینجا را کلیک کنید.


ردیف پرسش
1
ارتفاع درخت چیست؟
الف) بیشترین سطح گره ها در درخت
ب) تعداد زیردرخت های یک گره
ج) تعداد زیر درخت ها
د) بیشترین سطح گره
2
اگر a=2, b=4, c=8, d=10 باشد، ارزش عبارت پسوندی زیر چیست؟
الف) -2                 ب) -1                  ج) 1                 د) 2

ab*c+da-/
3
زمان درج و حذف در لیست پیوندی کدام است؟
الف) O(n)                 ب) O(1)                  ج) O(n2)                 د) O(logn)

4
برای حذف عنصر kام یک آرایه با n عنصر به چند جابه جایی نیاز می باشد؟
الف)n-k+1                 ب) n-k                   ج) n                 د) k

5
کدام گزینه در ساختار یک صف حلقوی n عنصری، بیان کننده ی خالی و پر بودن صف می باشد؟
الف) خالی: Front = 0 , Rear = 1 و پر: Front = 0 , Rear = n -1
ب) خالی: Front = 0 , Rear = 0 و پر: Front = 0 , Rear = n -1
ج) خالی: Front = n , Rear = n+1 و پر: Front = n-1 , Rear = n
د) خالی: Front = 0 , Rear = 0 و پر: Front = 0 , Rear = n

6
مرتبه زمانی شبه کد زیر چیست؟
الف) n                ب) 1                   ج) logn                د) n2

i = 1;
while ( i <= n )
{   
    X++;
    i = n + 1;
}


7
درجه ی یک درخت چیست؟
الف) تعداد برگ های یک گره      
ج) کمترین سطح گره                             
ب) تعداد زیردرخت های یک گره
د) بیشترین سطح گره

8
مقدار متوسط جابه جایی در حذف یک عنصر در آرایه N عنصری چیست؟
9
کدام یک از اصطلاحات زیر یک صف را توصیف می نماید؟
الف) LIFO                 ب) FILO                  ج) FIFO                 د) LILO

10
در صف خطی ساده، چه هنگام front = rear می شود؟
الف) خالی بودن صف
ج) پر بودن صف
ب) پر و خالی بودن صف
د) هیچ کدام
11
در نمایش صف حلقوی به کمک آرایه، چرا از یک خانه آرایه استفاده نمی شود؟
الف) اندیس خانه مزبور صفر است
ب) به عنوان رزرو برای مواقع خاص نگه داشته می شود     
ج) برای ارتباط خانه ی آخر با خانه ی اول آرایه می باشد    
د)در صورت استفاده، پر و خالی بودن صف با یکدیگر اشتباه می شود.
12
معادل prefix عبارت infix زیر کدام است؟

A/B-C+D*E-A*C
13
آرایه دوبعدی x[-5..5 , 3..33] در آدرس 400 به بعد حافظه قرار دارد و هر خانه آرایه احتیاج به 4 بایت دارد. آدرس عنصر x[4,10] به روش ستونی کدام است؟
الف)1444                ب) 1544                  ج) 844                د) 744

14
درجه ی درخت روبه رو چند است؟


15
اضافه کردن یک عنصر به یک آرایه ی N عنصری به طور متوسط به چند جابه جایی نیاز دارد؟
16
الگوریتم زیر حذف از صف حلقوی می باشد. کدام گزینه در جای خالی مناسب تر می باشد؟
الف) rear = (rear + 1) % n
ب) front = (front + 1) % n
ج) rear = (rear – 1) % n
د)front = (front – 1) % n

if ( front == rear ) printf(“empty”)
else
{ ..............................;
  Item = q[ front ];
}

17
الگوریتم روبه رو چه عملی را انجام می دهد؟
الف) حذف اولین عنصر پشته
ب) حذف گره از ابتدای لیست پیوندی     
ج) حذف آخرین عنصر پشته   
د) حذف گره از انتهای لیست پیوندی

Temp = first;
first = link(first);
dispose(Temp);

18
تعداد تکرار دستور x++ در قطعه برنامه ی زیر کدام است؟

for (i=1; i<=n; i++)
   for(j=1; j<=i; j++)
      for(k=1; k<=j; k++)
                      x++;

19
یکی از دو فرم دیگر عبارت روبه رو را بنویسید.

^*+xkm/-tfh
20
اعداد زیر را بر اساس الگوریتم مرتب سازی حبابی مرتب نمایید (خروجی هر گذر را جداگانه بنویسید)
8, 98, 120, 12, 18, 50

21
الگوریتم حذف از پشته را بنویسید.
22
ماتریس اسپارس زیر را در یک آرایه ی دو بعدی به روش مقرون به صرفه ذخیره و سپس ترانهاده ی آن را بنویسید


23
در یک درخت 3تایی اگر 5 گره ی دو فرزندی و 10 برگ داشته باشیم، آنگاه چند گره ی 3 فرزندی خواهیم داشت؟
24
هر سه پیمایش infix, postfix, prefix را در درخت زیر بنویسید


25
ابتدا کلید 36 و سپس کلید 40 را از درخت BST زیر حذف نمایید