پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره به «مادر قرآن» معروف است؟

1 پاسخ 1

سوره «حمد» به مادر قرآن معروف است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مادر قران) (مادر قرآن) (کدام سوره به مادر قران معروف است) (کدام سوره به مادر قرآن معروف است) (کدام سوره به مادر قران معروف است؟) (مادرقران) (مادر قران کدام سوره است) (کدام سوره به مادر قرآن معروف است؟) (کدام سوره به مادرقران معروف است) (کدام سوره مادر قرآن است؟) (مادرقرآن) (سوره مادرقران) (كدام سوره به مادر قران معروف است) (کدام سوره مادر قران است) (مادر قرآن ) (کدام سوره به مادرقرآن معروف است) (سوره مادر قرآن) (كدام سوره به مادر قرآن معروف است) (کدام سوره مادر قران) (کدام سوره به مادر قرآن معروف است) (مادر قرآن کدام سوره است؟) (مادر قرآن کدام سوره است) (کدام سوره به مادر قرآن معروف) (سوره معروف به مادر قران) (سوره مادر قران) (کدام سوره به مادرقرآن معروف است؟) (کدام سوره قران به مادر قران معروف است) (کدام سوره به مادرقران معروف است) (كدام سوره مادر قرآن است؟) (مادر در قرآن) (به کدام سوره مادر قران) (کدام سوره مادر قرآن است) (مادر قران ) (سوره معروف به مادر قرآن) () (مادر قرآن كدام سوره است؟) (كدام سوره به «مادر قرآن» معروف است؟ ) ("كدام سوره به مادر قرآن معروف است") ( مادر قرآن) (کدام سوره قرآن تعدادکلماتش برابرباتعدادسوره های قرآن است) (كدام سوره به مادر قران معروف است؟) (کدام سوره به مادر قران ) (کدام سوره قرآن به مادر قرآن معروف است؟) (کدام سوره به مادر قرآن) (کدام سوره مادر قران ) (]کدام سوره به مادر قران مربوط است) (کدام سوره به ناقه صالح معروف است؟) (کدام سوره از قران به مادر قران معروف است) (کدام سوره  از قران مادر قران است) (مادر قرآن چه سوره ايست) (عروس قران كدام سوره است)