پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در connectionString چگونه می توان به یک فایل دیتابیس در پوشه App_Data ارجاع داد؟

1 پاسخ 1

یکی از راه های دسترسی به پایگاه داده در ASP.Net قرار دادن فایل دیتابیس در فلدر App_Data و تنظیم connectionString در فایل web.config برای دسترسی به آن می باشد. برای مشخص کردن آدرس فایل دیتابیس نیاز است تا آدرس کامل آن را بدانیم. در واقع در اینجا نمی توانیم از آدرس های نسبی مانند ~\App_Data\AdressBook.mdf استفاده کنیم. اما نکته ای که وجود دارد آن است که با قرار دادن آدرس ثابت در این فایل مجبور خواهیم شد با انتقال سایت هر بار این فایل را تغییر دهیم. بنابراین بهترین را استفاده از یک نماد برای اشاره به فلدر App_Data می باشد. نماد |DataDirectory| بجای آدرس فیزیکی این Folder بکار می رود. در مثال زیر یک connectionString برای ارتباط با یک Microsoft SQL Server Database File به نام AddressBook.mdf نشان داده شده است.
<connectionStrings>
<add name="AddressBookConnectionString" connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\AddressBook.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True" providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تنظیم connection string) ()