پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در سیستم آنالوگ تلفن همراه، چگونه از تداخل فرکانسی بین سلول ها جلوگیری می شود؟

1 پاسخ 1

یک ‎‎سلول در واقع منطقه ای است حول یک آنتن مخابراتی که امواج آن آنتن در آن منطقه قابل دریافت می باشد. از نظر تئوری یک آنتن یک ۶ ضلعی به مرکز خود را تحت پوشش امواجش قرار می دهد.در سیستم آنالوگ تلفن همراه، به هر سلول، فقط یک هفتم از کل کانالهای ۲ طرفه صوتی در دسترس اختصاص داده می شود. بنابراین در یک گروه هفت تایی از سلولها تداخل فرکانسی بوجود نمی آید، زیرا هر کدام از سلول ها در آن گروه از یک دسته فرکانس یکتا استفاده می کنند.‎هر کدام از ایستگاه های مرکزی با انتشار امواج با قدرت کم از نفوذ موج به خارج محدوده سلول خودشان جلوگیری می کنند. این امر باعث می شود سلولهایی که در مجاورت هم قرار ندارند بتوانند از فرکانس های مشابه استفاده کنند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سلول)