پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام قدیم مجارستان

1 پاسخ 1

هنگری


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام قدیم مجارستان) (مجارستان قدیم) (نام مجارستان قدیم) (نام دیگر مجارستان) (نام پیشین مجارستان) (نام قدیم کشور مجارستان) (نام دیگر کشور مجارستان) (مجارستان قديم) (نام پیشین کشور مجارستان) (مجارستان قدیم در حل جدول) (مجارستان قدیم در جدول) (نام پيشين مجارستان) (نام قديم مجارستان) () (مجارستان قدیم ) (نام مجارستان قدیم در جدول) (نام مجارستان قديم)