پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


راه راست یافتن

1 پاسخ 1

رشاد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(راه راست یافتن) (راه راست یافتن در جدول) (راه راست يافتن) (راه راست یافته) ()