پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ساده لوح

2 پاسخ 2

هالو
خل


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ساده لوح پرسشکده) (ساده لوح) (ساده لوح در پرسشکده) ()