پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فریاد زدن با صدای بلند

1 پاسخ 1

خروشیدن


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فریاد بلند) (صدای بلند) (فریاد بلند پرسشکده) (صدای بلند پرسشکده) (فریاد پرسشکده)