پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گشایش در کار

1 پاسخ 1

فرج


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرحله پیش گشایش)