پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خودستایی

1 پاسخ 1

لاف


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خودستایی در جدول) (خودستایی در حل جدول) (خودستایی پرسشکده) (خود ستایی در جدول) (خودستایی در پرسشکده) (خودستایی) () (خودستایی درجدول) (خود ستایی در پرسشکده) (خودستایی در جدول )