پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گیاه رنگرزی

1 پاسخ 1

روناس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گیاه رنگرزی) (گیاه رنگرزی پرسشکده) (گیاه رنگرزی در پرسشکده) (گیاه رنگرزی-پرسشکده) (رنگرزی) (گیاه رنگرزی ) (گیاه پرسشکده) () (گیاه در پرسشکده)