پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


راه راست یافته

1 پاسخ 1

راشد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(راه راست یافته) (معنی راه راست یافته) (راه راست یافتن)