پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


یارانه

1 پاسخ 1

سوبسید


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(یارانه پرسشکده) (یارانه) (یارانه در پرسشکده)