پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


صمغ سوزاندنی

1 پاسخ 1

کندر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صمغ سوزاندنی) (صمغ سوزاندنی در جدول) (سمغ سوزاندنی) (صمغ سوزاندني) (صمغ سوزندنی) () (صمغ)