پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برش کنگره ای

1 پاسخ 1

دالبر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(برش کنگره ای) (کنگره ای) (معنی برش کنگره ای) ()