پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


لقب کشور اتریش

1 پاسخ 1

کشور موسیقی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(لقب کشور اتریش) (لقب اتریش) (لقب کشوراتریش) () (اتریش سابق) (کرانه دریا)