پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سرپرست رعایا

1 پاسخ 1

کدخدا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سرپرست رعایا) (سرپرست) (سرپرست در پرسشکده) (سرپرست رعايا) (پوستین) (سرپرست پرسشکده) (کدخدا)