پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در دربار خسرو پرویز دو ترانه ساز و رامشگر معروف بود، یکی باربد ودیگری نکیسا

1 پاسخ 1

رامشگر خسرو پرویز


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رامشگر دربار خسرو پرویز) (رامشگر خسرو پرویز) (رامشگر دربار خسروپرویز) (رامشگر خسروپرویز) ()