پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ریسمان مانندی است برای انفجار مواد منفجره از فاصلة دور

1 پاسخ 1

رشته انفجار،فتیله


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()