پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ایالتی دوگانه در آمریکا

1 پاسخ 1

داکوتا، داکوتای شمالی ، داکوتای جنوبی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ایالتی دوگانه در امریکا) (ایالت دوگانه امریکا) (ایالت دوگانه آمریکا) (ایالت دو گانه امریکا) (ایالتی دوگانه در آمریکا) (ایالتی دو گانه در امریکا) (ایالتی درامریکا) (ایالتی در آمریکا)