پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


عضو مجلس اعیان

1 پاسخ 1

سناتور


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عضو مجلس اعیان) () (عضومجلس اعیان) (عضو مجلس اعیان پرسشکده)