پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


رکابدار

1 پاسخ 1

سرپرست اصطبل ، - خادمی که رکاب اسب را بگیرد تا مخدوم او سوار شود . - پیادهای که همراه سواره راه رود


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سرپرست اصطبل)