پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


علم بررسی تکانه های تولید شده در زمین

1 پاسخ 1

لرزه نگاری، لرزه شناسی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده