پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کشور خسیس ها

1 پاسخ 1

اسکاتلند


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کشور خسیس ها) (نام کشور خسیس ها) (کشور خسیسها) () (کشورخسیس ها) (كشور خسيس ها) (کشور خسیس ها کدام کشور است) (کشور خسیس ها در جدول) (سرزمین خسیس ها) (خسیس) (کشور شکار) (خسیس در جدول)