پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوخت آمای اتومبیل

1 پاسخ 1

کاربوراتور،دستگاهی است که هوا و بنزین را به نسبت معینی مخلوط و برای انفجار در محفظه سیلندرها آماده می سازد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوخت آمای اتومبیل) (سوخت امای خودرو) (سوخت آمای اتومبی) ()