پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام قدیم سوئیس

1 پاسخ 1

هلوسیا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام سابق سوئیس) (نام قدیم سوئیس) (نام سابق سوییس) (نام سابق سوئيس) (نام قدیم سوییس) (نام قديم سوئيس) (نام سابق سویس) (نام سابق سوييس) (نام قدیم سویس) (سوئیس قدیم) () (نام سابق سويس) (سوییس قدیم) (نام قدیم کشور سوئیس) (نام قدیم کشور سوییس) (نام قديم سوييس) (سویس قدیم) (سوییس سابق)