پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خجسته و فرخنده

1 پاسخ 1

مبارک ، میمنت ، مسعود


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خجسته و فرخنده) (خجسته وفرخنده) (خجسته پرسشکده) (خجستگی) (خجستگی پرسشکده) (خجسته در پرسشکده) (خجسته پرسشکده ) (فرخنده) ()