پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قسمتی از گوش

1 پاسخ 1

نرمه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قسمتی از گوش) (قسمتی ازگوش) (قسمتی از گوش پرسشکده) ()