پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اولین ماه از ماههای رومی

2 پاسخ 2

 1. آذار، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با فروردین ماه
 2. نیسان، ۳۰ روزه، تقریبا مطابق با اردیبهشت ماه
 3. ایار، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با خرداد ماه
 4. حزیران، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با تیر ماه
 5. تموز، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با مرداد ماه
 6. آب، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با شهریور ماه
 7. ایلول، ۳۰ روزه، تقریبا مطابق با مهر ماه
 8. تشرین اول، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با آبان ماه
 9. تشرین آخر، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با آذر ماه
 10. کانون اول، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با دی ماه
 11. کانون آخر، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با بهمن ماه
 12. شباط، ۲۸ روزه، تقریبا مطابق با اسفند ماه
تشرین اول


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ازماههای رومی) (از ماههای رومی) ()