پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا مدت زمان دریافت حقوق بیکاری از وزارت کار برای فرد دریافت کننده حقوق بیکاری سابقه بیمه هم رد می شود و آن سابقه بیمه برای محاسبه زمان بازنشستگی فرد هم اعمال می شود.

1 پاسخ 1

بله جزء سابقه بیمه فرد دریافت کننده بیمه محسوب می شود و به نام بیمه در سوابق بیمه او لحاظ می شود


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده