پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آخشیگ ، آخشیگان

1 پاسخ 1

عناصر اربعه (چهارگانه) شامل : آب ، آتش ، خاک ، باد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده