پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مقاوت ویژه به چه عواملی بستگی دارد؟

1 پاسخ 1

جنس سیم
مقاومت ویژه مس 1 است و بقیه را در مقایسه با مس در نظر می گیرند
نقره کمترین مقاومت را داردمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مقاومت ویژه به چه عواملی بستگی دارد) (مقاومت ویژه سیم به چه عواملی بستگی دارد) ()