پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر سیمی به طول L را به چهار قسمت تبدیل کنیم و تکه های آن را روی هم بگذاریم مقاومت سیم اولیه با سیم جدید چه رابطه ای خواهد داشت؟

1 پاسخ 1

چون سطح مقطع سیم بیشتر شده پس مقاومت آن کمتر می شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده