پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

فُش،فَش


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(یال اسب) (يال اسب) () (یال اسب ) (گله اسب) (یال اسب در پرسشکده) (یال اسب جدول) (یال اسب پرسشکده) (یال اسب درجدول) (یال اسب در جدول)