پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

رمانی،بمانی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(یاقوت سرخ در جدول) (یاقوت سرخ در حل جدول) (یاقوت سرخ) (یاقوت سرخ درحل جدول) (یاقوت سرخ پرسشکده) (یاقوت در حل جدول) (یاقوت سرخ حل جدول) (یاقوت) (یاقوت سرخ درجدول) (یاقوت سرخ جدول) (یاقوت سرخ. پرسشکده) (یاقوت در جدول) (ياقوت سرخ در حل جدول) (معنی یاقوت در جدول) (ياقوت سرخ در جدول) () (حل جدول یاقوت) (یاقوت سرخ در جدول) (حل جدول یاقوت سرخ) (یاقوت پرسشکده) (یاقوت درجدول) (یاقوت جدول) (یاقوت در پرسشکده)