پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


به اعضای حزب سوسیال روسیه در زمان حکومت تزاری می گفتند

1 پاسخ 1

بلشویک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده