پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


   در کدام گزینه تمامی موارد به عنوان اهداف و وظایف سیستم عامل به طور عام مطرح است؟

الف) سهولت، کارآمدی و قابلیت رشد

ب) کارآمدی ، ایجاد شبکه و قابلیت رشد

ج) قابلیت رشد، کارآمدی و استفاده از اینترنت

د) استفاده از اینترنت، استفاده از پردازش موازی و بانکداری الکترونیکی

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()