پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مفهوم partially ordering(ترتیب جزیی) در کدام یک از روش های کنترل هم روندی زیر وجود دارد؟

     الف)two phase locking protocol

     ب)graph base protocol

     ج)lock conversion

     د)هیچ کدام

1 پاسخ 1

graph base protocol


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ترتیب جزیی) ()