پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زمانبند زیر را در نظر بگیرید:

          T2                          T3

     Read(Q)

                                     Write(Q)

     Write(Q)

کدام جمله درست است؟

     الف)conflict equivalent است با زمانبند ترتیبی T2T3

     ب)serializeable است

     ج)conflict equivalent است با زمانبند ترتیبی T2T3

     د)این زمانبند swappable می باشداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زمانبند)