پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

     الف)هر زمانبند serializeable یک زمانبند conflict serializeable است.

     ب)هر زمانبند  view serializeable یک زمانبند conflict serializeable               

         است.

     ج)هر زمانبند conflict serializeable یک زمانبند view serializeable است

     د)هر زمانبند serializeable یک زمانبند view serializeable است.

1 پاسخ 1

هر زمانبند conflict serializeable یک زمانبند view serializeable است


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده