پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در زمانبند همروند زیر کدام مورد صحیح نمیباشد؟

          T0                                         T1

   Read(A)

   A=A-50

                                                  Read(A)

                                                  Temp=A*0.1

                                                  A=A-temp

                                                  Write(A)

                                                  Read(B)

   Write(A)

   Read(B)

   B=B+50

   Write(B)

                                                   B=B+temp

                                                   Write(B)

     الف)view serializeable نیست

     ب)اگر A=1000,B=2000 فرض شود پس از اجرا A+B برابر 3050 خواهد  

         بود

     ج)معادل conflict با زمانبند سریال T0T1 نمی باشد

     د)معادل conflict با زمانبند T1T0 می باشداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده