پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تعداد زمانبند های غیر ترتیبی از n تراکنش چه تعداد است؟

     الف)n!

     ب)بیشمار

     ج)2n

     د)3n

1 پاسخ 1

الف)n!


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده