پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام مورد باید در یک زمانبندی همروند حتما در نظر گرفته شود؟

     الف)شروع باید با تراکنش حجیم تر باشد

     ب)زمانبند با هر تراکنشی که شروع می شود باید با همان نیز پایان یابد

     ج)ترتیب ظهور دستورالعملها در زمانبند باید رعایت شود

     د)دارای خاصیت سریال پذیری باشداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()