پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام های قدیمی شهر اصفهان چیست؟

2 پاسخ 2

اسپهاهان
نام های گوناگون
شهر اصفهان از روزگاران کهن تا کنون به نامهای: آپادانا، آصف‌هان، اسباهان، اسبهان، اسپاتنا، اسپادنا، اسپاهان، آسپدان، اسپدانه، اسپهان، اسپینر، اسفاهان، اسفهان، اصباهان، اصبهان، اصپدانه، اصفاهان، اصفهان، اصفهانک، انزان، بسفاهان، پارتاک، پارک، پاری، پاریتاکن، پرتیکان، جی، دارالیهودی، رشورجی، سپاهان، سپانه، شهرستان، صفاهان، صفاهون، گابا، گابیان، گابیه، گبی، گی، نصف جهان و یهودیه سرشناس بوده‌است.


تغییر نام پس از اسلام
بیشتر نویسندگان بر این باورند که چون این ناحیه پیش از اسلام، به ویژه در دوران ساسانیان، مرکز گردآمدن سپاه بود و سپاهیان مناطق جنوبی ایران، مانند : کرمان، فارس، خوزستان، سیستان و... در این ناحیه گرد آمده و به سوی محل نبرد حرکت می‌کردند، آنجا را «اسپهان» گفته، سپس عربی شده و به صورت «اصفهان» درآمده‌است.

نام های دیگر
این شهر دارای واژگان کهن تری است که با نام کنونی آن، هیچ گونه پیوندی ندارد، مانند :انزان، گابیان، گابیه، جی، گبی، گی، گابا.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام قدیم اصفهان) (اصفهان قدیم) (نام اصفهان قدیم) (نام قدیم اصفهان چیست؟) (نام قديم اصفهان) (اصفهان قديم) (اصفهان سابق) (نام قدیمی اصفهان) (نام قدیم اصفهان ) (نام سابق اصفهان) (اسم قدیم اصفهان) (نام قدیم شهر اصفهان) (اصفهان قدیم در جدول) (نامهای قدیم اصفهان) (نام قدیم اصفهان در جدول) (نام قدیم اصفهان) (اسم اصفهان قدیم) (اصفهان قدیم ) (نام اصفهان سابق) (شهر اصفهان در جدول) (نام های قدیمی اصفهان) (نام قدیم اصفهان چیست) (اصفهان قدیم) (نام های قدیم اصفهان) (شهر نصف جهان در جدول) (نام قدیم اصفحان) (نام دیگر اصفهان) (نام اصفهان در زمان هخامنشیان) () (نام باستانی اصفهان) (اصفحان قدیم) (نام قديمي اصفهان) (نام باستانی شهر اصفهان) (نامهای قدیمی اصفهان) (نام دیگر شهر اصفهان) (نام های دیگر اصفهان) (نام قدیم اصفهان چه بود؟) (اصفهان قدیم پرسشکده) (نامقدیم اصفهان) (نام اصفهان قديم) (نام قديم شهر اصفهان) (نام قدیم شهراصفهان) (نام قدیمی اصفهان چیست؟) (اسم قديم اصفهان) (اسامی قدیم اصفهان) (نام قدیم اصفهان؟) (اسامی اصفهان) (اسم قدیمی اصفهان) (نام های اصفهان) (اسم های قدیمی اصفهان) (نام قدیم اصفهان در جدولانه) (اصفهان قدیم درجدول) (اسامی قدیمی اصفهان) (نام قدیمی شهر اصفهان) (نامهای اصفهان) (نام قدبم اصفهان) (لقب قدیمی شهر اصفهان) (اسم اصفهان سابق) (تاریخ اصفهان قدیم) (اصفهان قدىم) (لقب قدیمی اصفهان) (اسم های قدیم اصفهان) (نام اصفهان) (اصفهان قدیمی) (اسم اصفهان قديم) (اصفهان قدیم نام) (نام قدین اصفهان) (اصفهان قدیم دو حرفی) (نامهای دیگر اصفهان) (نام اصفهان در زمان هخامنشی) (نام اصفهان درزمان هخامنشی) (نام قدیمی شهر اصفهان چیست؟) (نام شهر اصفهان) (نام قدیماصفهان) (نام ها ی شهر ا صفها ن جیست ) (لقب اصفهان) (نام اصفهان قدیم ) (اصفهان سابق ) (نان قدیم اصفهان) (نام قدیم اصفهان چه بوده؟) (اصفهان قدیم در پرسشکده) (نام قدیم اصفهان پرسشکده) (نام دیگراصفهان) (اصفهان صابق) (نام قدیم اصفهان) (اسم های اصفهان) (نام های قدیمی شهر اصفهان) (اصفهان چیست) (نام اصفهان در زمان هخامنشیان در جدول) (نام قدیمی اصفهان در جدول) (اسامی اصفهان قدیم) (نام قدیم شهر اصفهان ) (نام قدیم اصفهان) (نام قدیمی اصفهان ) (نام قدىم اصفهان) ( نام قدیم اصفهان) (نام قدیم اسفهان) (ﻧﺎﻡ ﻗﺪﯾﻢ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ) (نام قدیم اصفهان چه بود) (نام شهراصفهان)