پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.منظور از حروف اختصاریP.R.C روی کالاها چه کشوری است؟   made in P.R.C 

2 پاسخ 2

فکر کنم people republic of china یعنی جمهوری خلق چین
منظور کشور چین است (جمهوری خلق چین)

 People's Republic of Chinaمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(prc مخفف کدام کشور است) (prc کدام کشور است) (made in P.R.C) (کشور prc) (کشورprc) (کشورp.r.c) (p.r.c کدام کشور است) (made in prc) (کشور p.r.c) (p.R.cکدام کشور است) (prc چه کشوری است) (prcکدام کشور است) (p.r.c مخفف کدام کشور است) (made in prc یعنی چی؟) (prcمخفف کدام کشور است) () (p.r.cمخفف کدام کشور است) (علامت اختصاری prc) (prcچه کشوری است) (کشور prc کجاست) (prc کدام کشور است؟) (معنیp.r.c) (prc علامت اختصاری کدام کشور است) (prc مخفف چه کشوری است) (علایم اختصاری prcبرای کدام کشور است؟) (prc علامت اختصاری کدام کشور) (prc كدام كشور است) (prcکدام کشوراست) (p.r.c چه کشوری است) (p.r.cکدام کشور است؟) (prc نام چه کشوری است) (p.r.cمخفف چه کشوری است) (منظور از p.r.c) (p.r.cچه کشوری است) (prc یعنی چه) (p.r.cکدام کشوراست) (made in prc یعنی چه) (p.r.c کجاست) (prc کجاست) (علامت p.r.c) (prcکشور) (نام کشورprc) (p r c کدام کشور است) (prc نام کدام کشور است) (علامت اختصاریP.R.C) (p.r.c مخفف چه کشوری است) (prc مخفف کجاست) (کشورp.r.cکجاست) (prcمخفف چه کشوری است) (منظور از PRC) (PRCکدام کشور است؟) (made in prc یعنی کجا) (prc کدوم کشور است) (prcكدام كشور است) (p.r.c کدام کشور است؟) (p.r.c کشور) (prcعلامت کدام کشور است) (prcکجاست) (prcنام کدام کشوراست) (p.r.c علامت اختصاری کدام کشور است) (prcمخفف کدام کشوراست) (prc مخفف چیست) (کشور p.r.c کجاست) (p.r.cمخفف چیست) (prc نماد کدام کشور است) (prcعلامت اختصاری کدام کشور است) (کشورp.r.c کدام کشور است) (prc کشور) (prc کدام کشور) (made in p.r.c یعنی چه) (علامت اختصاری P.R.C) (مارک prcمال کدوم کشوره) (prc مخفف نام کدام کشور است) (p r c مخفف کدام کشور است) (p.r.cمخفف کدام کشوراست) (made in p r c) (Made in PRC یعنی چی) (prcیعنی چه) (منظور از made in p.r.c) (p.r.cکجاست) (مارک prc مال کدام کشور است) (کدام کشور استmade in prc) (مارک p.r.c کدام کشور است) (prc مخفف نام چه کشوری است) (prc علامت اختصاری) (p.r.c نام کدام کشور است) (prc مخفف کدام کشور است؟) (علامت اختصاریprc) (prs مخفف کدام کشور است) (made in prcکجاست) (prc ساخت کجاست) (نام کشور p.r.c) (prc علامت کدام کشور است) (مارک prc) (p.r.cکدام کشور است ) (p.r.c چه کشوری) (P.R.Cکشور) (مخفف کدام کشور است P.R.C) (made in p.r.c.) (Prcمخفف چه کشوریه)