پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور کانادا چه نام دارد؟

2 پاسخ 2

پایتخت کانادا (Canada) اوتاوا (Ottawa) می باشد.
پاییتخت کانادا شهر ottawa آتوا آتودا که فارسی زبانان اوتاوا تلفظ میکنند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت کانادا) (مرکز کانادا) (پایتخت کانادا چه نام دارد) (مرکز کانادا کجاست؟) (مرکزکانادا) (پایتخت کانادا کجاست) (پايتخت كانادا) (پایتخت کشور کانادا) (نام پایتخت کانادا) (پايتخت كانادا كجاست) (پایتخت کشور کانادا کجاست؟) (مرکز کشور کانادا) (پایتخت کانادا چیست) (پایتخت کشورکانادا) (پایتخت کانادا کجاست؟) (مركزكانادا) (نام پایتخت کانادا چیست) (پایتخت+کانادا) (نام پایتخت کشور کانادا) (کانادا کجاست) (مرکز کانادا ) (پایتخت کاندا) (پايتخت کانادا) (پایتخت کانادا ) (مركز كانادا) (اسم پایتخت کانادا) (پايتخت كشور كانادا) (پايتخت كانادا كجاست؟) (نام مرکز کانادا) (مرکز کاندا) (پایتخت سیاسی کانادا) (کشور کانادا کجاست؟) (مرکز کانادا کجاست) (پايتخت کانادا کجاست؟) (نام مرکزکانادا) (پایتخت کاناداکجاست؟) (نام پايتخت كانادا) (مركز كانادا كجاست) (مرکز+کانادا) (کانادا پایتخت) (پایتخت کانادا؟) () (نام مركز كانادا) (پایتخت کاناداکجاست) (بايتخت كانادا) (پاىتخت کانادا) (÷پایتخت کانادا) (مرکز کانادا چیست) (پایتخته کانادا) (پایخت کانادا) (پايتخت كشوركانادا) (پایتختکانادا) ( پایتخت کانادا) (مرکزکاندا) (پایتخت کانادا) (مرکزکانادا کجاست؟) (کانادا پایتخت کجاست) (پايتخت كاندا) (پایتخت کشور کانادا چیست؟) (پایتخت کشور کانادا کجاست) (�јҘ�����) (کانادا کجاست؟) (مركزكاناداكجاست) (کانادا در کجاست) (پایتخت سیاسی کانادا در جدول) (مركز كشور كانادا) (پایتخت کانادا چه نام دارد؟) (پايتخت+كانادا) (پایتخت کانادا) (پایتخت کشور کانادا چه نام دارد) (پایتخت کانادا کجاست ؟) (پایتخت کانادا چیست؟) (پایتخت کانادا) (÷ایتخت کانادا) (بایتخت کانادا) (پايتخت كانادا) (مرکزکشورکانادا) (پایتخت کانادا کجاس) (مرکز کانادا در جدول) (مرکز کانادا چه نام دارد) ( مرکز کانادا) (مرکزکانادا کجاست) (مکز کانادا) (پایتخت کانادا کجاست?) (مرکزکانادا) (مرکز‌کانادا) (مرکز کانادا؟) (پایتخت کانادا در جدول) (پایتخت کشور کانادا ) (پايتخت کاندا) (مرکز کانادا ) (مرکزکاناداکجاست) (نام پایتخته کاندا چیست) ( مرکزکانادآ) (کانادا کجاس) (نام پایتخت کاندا) (مرکز کاندادا) (نام پایتخت کانادا ) (پاییتخت کانادا) (پايتخت كانادا؟)