پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا برای وانت های  پاژن باید سهمیه آزاد واریز شود یا سهمیه یارانه ای ؟

1 پاسخ 1

خودروهای عمومی و وانت مستثنی از مصوبه اختصاص بنزین آزاد توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت می باشد و سهمیه یارانه ای دریافت می کنند  .


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سهمیه بنزین پاژن) (پاژن)