پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا پس از ثبت گزارش مفقودی در صورتی که کارت هوشمند سوخت پیدا شود امکان فعال شدن دوباره کارت هوشمند سوخت وجود دارد؟

1 پاسخ 1

طی شرایط زیر امکانپذیر می باشد :

 1- از کارت در جایگاه استفاده نشده باشد.

  2- درخواست صدور المثنی نشده باشد.

  3- بیش از 4 ساعت از زمان گزارش مفقودی نباید گذشته باشد.

  4- پس از لغو گزارش مفقودی به مدت 3 روز نباید از کارت در جایگاه استفاده شود.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده